Düşünmeyi Düşünmek

Written By: Genç Öğrenci - Haz• 19•13

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

dusunce

 

Bü­yük üs­tat E­di­son “De­ha % 1 e­sin­len­me­den, % 99 i­se ter­le­me­den i­ba­ret­tir.” der. Bu­nu bi­len bü­yük in­san­lar, o­tur­duk­la­rı yer­den dü­şün­mek ye­ri­ne ça­lış­tık­la­rı yer­den dü­şü­nür­ler. Sa­hip ol­duk­la­rı dü­şün­ce gü­cü, el­le­rin­den ge­len be­den­sel ça­ba­la­rı har­ca­ma­la­rı­nı en­gel­le­mez. Bi­la­kis, dü­şün­ce­li in­san­la­rı sü­rek­li bir ça­lış­ma i­çe­ri­sin­de bu­lur­su­nuz. On­lar, el­le­rin­den ge­len her şe­yi can­la baş­la yap­tık­tan son­ra, dü­şün­dük­le­ri şey bam­baş­ka bir güç ge­ti­rir mey­da­na. Ken­di­le­ri­ne “dü­şü­nü­yo­rum, öy­ley­se va­rım” de­dir­te­cek ka­dar kuv­vet­li ve kud­ret­li bir gü­cü; ya­şam gü­cü­nü. Ve bu sö­zü söy­le­ye­bi­len Des­car­tes gi­bi in­san­lar, “dü­şü­nü­yo­rum öy­ley­se ça­lış­ma­dan da var o­la­bi­li­rim” de­mez­ler as­la. Var ol­mak i­çin var güç­le­riy­le ça­lı­şır­lar.

Bil­ge in­san Kon­füç­yüs de; “Dü­şün­me­den öğ­ren­mek fay­da­sız, öğ­ren­me­den dü­şün­mek i­se teh­li­ke­li­dir.” der. Bey­ni ne i­le dol­du­ra­ca­ğı­nı­zı ve dol­dur­du­ğu­nuz o be­yin­le ne ya­pa­ca­ğı­nı­zı da da­ha baş­tan çok i­yi dü­şün­me­niz ge­re­ki­yor. Ve her şey­den ö­nem­li­si so­nu­nu­zu dü­şün­me­niz ge­re­ki­yor.

Ef­la­tun, “Dü­şün­mek, ru­hun ken­di ken­di­ne ko­nuş­ma­sı­dır.” der. Ruh kut­sal­dır. Ya­ni ru­hun ko­nuş­ma­sın­da kut­sal­lık var­dır. Çok kö­tü bir şey ya­pan bi­ri­ne, ta­kı­ma a­yak uy­dur­ma­yan, ta­kı­mı sırt­la­ma­yan bi­ri­ne ruh­suz de­riz. Ya kü­re­sel dün­ya­nın hı­zı­na a­yak uy­du­ra­ma­yan­la­ra?

 

Münir Arıkan

www.gencogrenci.gencgelisim.com

Bir önceki yazımız olan Önce Sevgi başlıklı makalemizde olumlu davranışlar, Önce Sevgi ve sevgi hakkında bilgiler verilmektedir.

Share

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir